Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố bầu ra là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh và cơ quan nhà nước cấp trên. Để hiểu rõ thông tin và thẩm quyền của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cách thức hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục pháp lý tại đây, Luật Quang Huy chúng tôi cung cấp thông tin về ủy ban nhân dân tỉnh này thông qua bài viết dưới đây.


Địa chỉ ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại: Số 86 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Ðiện thoại: (028) 38291055;
 • Fax: (028) 38295675;
 • Email: cityweb@tphcm.gov.vn.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 thì cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có các sở và cơ quan tương đương sở. Cơ cấu tổ chức này nhằm đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, tổ chức, thực hiện tất cả các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các phòng ban

 • Phòng hành chính – tổ chức

Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức và người lao động; công tác văn thư, lưu trữ; hành chính; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc cơ quan Văn phòng; tiếp nhận, theo dõi việc xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 • Phòng quản trị – tài vụ

Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng quản lý về công tác Quản trị – Tài vụ; quản lý kinh phí, dự toán được giao hàng năm, sử dụng các nguồn chi phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đúng chế độ, đúng Luật Ngân sách. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại làm việc, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

 • Ban tiếp công dân

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Phòng tổng hợp

Theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh các lĩnh vực: Công tác kế hoạch đầu tư công, tài chính ngân sách Nhà nước; Kiểm toán Nhà nước (trừ các nội dung kiểm toán chuyên ngành); hoạt động của doanh nghiệp do UBND tỉnh làm chủ sở hữu và có tham gia góp vốn đầu tư; công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước…

 • Phòng kinh tế

Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh các lĩnh vực: Đầu tư công (đối với các dự án có cấu phần xây dựng), Thương mại, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, quản lý thị trường, hợp tác và xúc tiến thương mại; nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP…

 • Phòng nội chính

Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh các lĩnh vực: Thanh tra; phòng, chống tham nhũng; tư pháp; quốc phòng – an ninh (kể cả an ninh biên giới đất liền và biển đảo); Dân tộc – Tôn giáo; Dân vận chính quyền; công tác nội vụ (trừ công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và công tác thi đua, khen thưởng do Phòng Hành chính – Tổ chức tham mưu phụ trách), công tác cải cách tư pháp; đồng thời tham mưu công tác quy hoạch chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực theo dõi, tham mưu nêu trên.

 • Phòng khoa giáo – văn hóa

Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; Lao động – thương binh và xã hội; Y tế; Thông tin, truyền thông; bưu chính, viễn thông; phát thanh, truyền; bảo hiểm; Ngân hàng chính sách; Trường Đại học và các trường Cao đẳng chuyên nghiệp; công tác thanh niên (trừ lĩnh vực xây dựng cơ bản, đấu thầu và giải quyết kinh phí)…

 • Phòng ngoại vụ

Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh các lĩnh vực: Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế; ngoại giao kinh tế; ngoại giao văn hóa; người Việt Nam ở nước ngoài; công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; về biên giới, lãnh thổ quốc gia; lễ tân đối ngoại; thông tin đối ngoại; tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào; cấp phép cho lao động người nước ngoài; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; công tác phi chính phủ nước ngoài; thanh tra ngoại giao; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại.

 • Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh các lĩnh vực: Công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh…

 • Trung tâm phục vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh.


Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí và chức năng

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về:

 • Chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Kiểm soát thủ tục hành chính;
 • Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh;
 • Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Quản lý Công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền;
 • Quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; 
 • Quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:
 • Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Quyết định liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
 • Văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện)
 • Chương trình, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Quyết định phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công.
 • Tham mưu, xây dựng, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Phục vụ hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền.
 • Tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện.
 • Thực hiện chế độ thông tin.
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ công vic trên môi trường điện tử; đầu mối triển khai kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ngoại vụ theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.
 • Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh phân công.
 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác quản trị nội bộ.
 • Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ luật sư, giải quyết một số vấn đề pháp lý tại UBND

Luật Quang Huy với đội ngũ Luật sư giỏi, uy tín, có kinh nghiệm giải quyết thực tế tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ bạn những công việc dưới đây:

 • Hỗ trợ thủ tục xin cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, khách sạn, lữ hành nội địa của tỉnh theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án;
 • Hỗ trợ xin cấp lại giấy phép xây dựng;
 • Hỗ trợ đăng lý nội quy lao động của doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ xin cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất.
 • Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thâm quyền giải quyết của UBND cấp Tỉnh.

Khi sử dụng các dịch vụ mà Luật Quang Huy cung cấp tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ được các Luật sư hỗ trợ nhiệt tình, thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối, đảm bảo nhanh chóng và tiết kiệm chi phí tối đa.


Trên đây là toàn bộ các thông tin về Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi cung cấp đến bạn. Nếu có bất kì vướng mắc nào bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật qua HOTLINE 19006706 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Đánh giá
Picture of Hoàng Long
Hoàng Long
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6706

Scroll to Top