Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân tại cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hành chính địa phương, đối diện với cư dân địa phương và Hội đồng nhân dân cùng cấp, cũng như cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. UBND cấp huyện đóng một vai trò chủ chốt trong tổ chức, quản lý, và phát triển kinh tế và xã hội, cũng như đảm bảo an ninh và quốc phòng trên địa bàn huyện. Để hiểu rõ thông tin và thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái cũng như cách thức hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục pháp lý tại đây, Luật Quang Huy chúng tôi cung cấp thông tin về ủy ban nhân dân tỉnh này thông qua bài viết dưới đây.


Địa chỉ ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Địa chỉ ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái có trụ sở tại: Tổ 4, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái.


Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân tại huyện Lục Yên, cũng như các Ủy ban nhân dân cấp huyện khác, tổ chức và chia thành các đơn vị như sau:

 1. Hội đồng nhân dân huyện bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên.

Ủy ban nhân dân huyện loại I có tối đa ba Phó Chủ tịch; trong khi đó, huyện loại II và loại III chỉ có tối đa hai Phó Chủ tịch.

Các thành viên của Hội đồng nhân dân huyện bao gồm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành viên chịu trách nhiệm về vấn đề quân sự, và thành viên chịu trách nhiệm về công an.

 1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện bao gồm các phòng và tương đương phòng.

Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.
 2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
 3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.
 6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện;

Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;

Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bãi bỏ;

Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.


Dịch vụ luật sư, giải quyết một số vấn đề pháp lý tại UBND

Luật Quang Huy với đội ngũ Luật sư giỏi, uy tín, có kinh nghiệm giải quyết thực tế tại Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái có thể hỗ trợ bạn những công việc dưới đây:

 • Hỗ trợ thủ tục xin cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, khách sạn, lữ hành nội địa của tỉnh theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án;
 • Hỗ trợ xin cấp lại giấy phép xây dựng;
 • Hỗ trợ đăng lý nội quy lao động của doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ xin cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất.
 • Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thâm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện.

Khi sử dụng các dịch vụ mà Luật Quang Huy cung cấp tại Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái, bạn sẽ được các Luật sư hỗ trợ nhiệt tình, thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối, đảm bảo nhanh chóng và tiết kiệm chi phí tối đa.


Trên đây là toàn bộ các thông tin về Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái mà chúng tôi cung cấp đến bạn. Nếu có bất kì vướng mắc nào bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật qua HOTLINE 19006706 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Đánh giá
Picture of Hoàng Long
Hoàng Long
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6706

Scroll to Top