Chi Cục Thuế Huyện Mỹ Đức – Thành Phố Hà Nội

Chi Cục Thuế Huyện Mỹ Đức - Thành Phố Hà Nội

Sự phát triển và trưởng thành của Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội gắn liền với sự phát triển toàn diện của huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội thay đổi thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn. Vậy Chi cục thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội có thẩm quyền, chức năng như thế nào? Địa chỉ liên hệ của Chi cục Thuế ở đâu? Qua bài viết sau đây Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề nêu trên.


Thông tin địa chỉ Chi cục thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

Chi cục thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội có trụ sở đặt tại địa chỉ: 45 P. Đại Đồng, TT. Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội.

Thời gian làm việc của Chi cục thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

Chi cục thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể như sau:

 • Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;
 • Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Cơ quan trên không làm việc vào thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.


Chức năng của chi cục thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

Chi cục Thuế có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


Nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

 • Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.
 • Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi Cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế,thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 • Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế.
 • Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế; trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.
 • Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đội thuộc Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.
 • Trực tiếp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với người nộp thuế, tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Chi Cục trưởng Chi Cục thuế theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế.
 • Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi Cục Thuế.
 • Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Cục trưởng Cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi Cục Thuế.
 • Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.
 • Được yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.
 • Được ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế.
 • Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Chi Cục Thuế.
 • Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Chi Cục Thuế.
 • Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Chi Cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.
 • Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

Cơ cấu tổ chức các đội thuộc Chi cục thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

Các đội chức năng thuộc chi cục thuế

 • Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế; hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý.

 • Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác đăng ký thuế, quản lý khai thuế, xử lý các hồ sơ hoàn thuế (trừ hoàn thuế thu nhập cá nhân và các khoản thu từ đất), khấu trừ thuế, tính thuế và thông báo thuế, nộp thuế, hoàn trả tiền thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế, quản lý nội ngành cho công chức thuế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế.

 • Đội Kiểm tra thuế

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế; giải quyết tố cáo liên quan đến người nộp thuế; thực hiện dự toán thu thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

 • Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế

Giúp Chi Cục trưởng Chi cục Thuế hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế cho công chức thuế trong Chi cục Thuế; thực hiện công tác pháp chế về thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước (đối với Chi cục thuế khu vực phải xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước cho từng địa bàn cấp huyện) và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước được giao của Chi cục Thuế.

 • Đội Kiểm tra nội bộ

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại (bao gồm cả khiếu nại các quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế và khiếu nại liên quan trong nội bộ cơ quan thuế) thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thuế; tiếp nhận và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ của công chức, viên chức thuế.

 • Đội Trước bạ và thu khác

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu lệ phí trước bạ, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế tài sản), phí, lệ phí và các khoản thu khác (bao gồm thuế thu nhập cá nhân của cá nhân hành nghề tự do, các khoản thu về đất bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng, lệ phí trước bạ và thu khác) phát sinh trên địa bàn thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý; Thực hiện dự toán thu thuế đối với đối tượng được giao quản lý.

 • Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhân sự; quản lý tài chính, quản trị; quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý.

 • Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác quản lý nợ thuế,  gia hạn thời hạn nộp thuế; khoanh nợ, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; miễn tiền chậm nộp thuế; không tính tiền chậm nộp thuế và cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp (gọi chung là công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế) thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

 • Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu thuế các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công (bao gồm các hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ, kể cả hộ nộp thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên…); Thực hiện dự toán thu thuế đối với đối tượng được giao quản lý.

 • Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực (Bộ phận “một cửa”)

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thuế đối với một số khoản thu trên địa bàn cấp huyện; tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính cho người nộp thuế; thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” với các cơ quan chức năng trên địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực.

Phương thức tư vấn về pháp luật thuế tại huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

Để liên hệ với trung tâm tư vấn pháp luật thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội, bạn chỉ cần gọi ngay đường dây nóng 1900.6706.

Cách kết nối với trung tâm tư vấn pháp luật thuế tại huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

 1. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng các câu hỏi cần được giải đáp
 2. Gọi vào đường dây nóng 1900.6706 để kết nối đến chuyên gia tư vấn
 3. Trình bày thắc mắc liên quan đến thuế mà bạn gặp phải
 4. Lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia và làm theo.

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thuế huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6706 là hoàn toàn miễn phí, không có bất kỳ khoản phí nào phát sinh. Chúng tôi cam đoan sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về pháp luật một cách nhanh chóng và chính xác, mà không phải suy nghĩ về những khoản chi phí thêm. Bạn chỉ cần thanh toán cước phí viễn thông khi kết nối với chúng tôi theo quy định của nhà mạng.

Đường dây nóng 1900.6706 còn hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam. Tổng Đài Luật Sư là đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu theo quy định của pháp luật và luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc gọi từ bạn.

Lưu ý khi gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật thuế

Đường dây nóng 1900.6706 là hình thức tiện lợi và tiết kiệm thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, đôi khi có thể xảy ra tình trạng quá tải, vì vậy bạn cần đợi khoảng 5-10 phút để kết nối lại với chúng tôi. Chúng tôi cam đoan sẽ hỗ trợ bạn ngay khi có thể và rất mong được sự thông cảm của bạn về sự bất tiện này.

Tổng đài tư vấn pháp luật phục vụ và hỗ trợ giải đáp trên toàn quốc, 24/7. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn giải quyết mọi thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Thông tin địa chỉ trung tâm pháp luật huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900.6706 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Đánh giá
Picture of Hoàng Long
Hoàng Long
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6706

Scroll to Top