Đất quy hoạch có được tách thửa không?

Đất quy hoạch có được tách thửa không?

Thế nào là đất quy hoạch? Đất quy hoạch có được tách thửa không? Điều kiện tách thửa đối với đất quy hoạch là gì?

Thủ tục tách thửa đất quy hoạch bao gồm bao nhiêu bước? Phí tách thửa đối với đất quy hoạch là bao nhiêu?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy hy vọng sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ và chính xác  thông tin về vấn đề này để bạn có thể tham khảo.

1. Thế nào là đất quy hoạch?

Đất quy hoạch chính là vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương, phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ một số quy hoạch đất đai phổ biến như là quy hoạch xây dựng khu dân cư, quy hoạch đường sắt, quy hoạch làm đường giao thông…

Ở mỗi địa phương đều có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất dựa trên quỹ đất cũng như là tình hình sử dụng đất thực tế ở địa phương, và kế hoạch này cũng có thể thay đổi theo từng thời kỳ để đảm bảo sự phát triển phù hợp nhất.


2. Đất quy hoạch có được tách thửa không?

Căn cứ Khoản 7 Điều 49 Luật đất đai 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch có quy định như sau:

Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

 • Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất không thể thực hiện được các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tách thửa, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất,…
 • Nếu trong diện quy hoạch chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, tức là đất thuộc diện quy hoạch treo thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì sẽ không được tách thửa. Ngược lại, với trường hợp trong diện quy hoạch chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì bạn sẽ được tiến hành tách thửa như bình thường.

Đất quy hoạch có được tách thửa không?
Đất quy hoạch có được tách thửa không?

3. Điều kiện tách thửa đối với đất quy hoạch

Để có thể tiến hành thủ tục tách thửa đối với đất quy hoạch, thửa đất của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, về những điều kiện chung

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ hai, điều kiện theo quy định của từng địa phương

Một trong các điều kiện mà hầu như địa phương nào cũng quy định đó là phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Quy định về diện tích đất được tách sổ phải phụ thuộc vào yếu tố vùng miền và địa lý tại địa phương.

Vì vậy, mỗi địa phương khác nhau sẽ có quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Thứ ba, thửa đất phải không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa

Cụ thể, theo khoản 2 điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018). Theo đó, để đất quy hoạch được tách thửa thì phải đảm bảo điều kiện đó là: Chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện; chưa có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, để được tách thửa đối với đất quy hoạch, thửa đất của bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện nêu trên.


4. Thủ tục tách thửa đất quy hoạch

Đất quy hoạch đáp ứng các điều kiện nêu trên, để tiến hành tách thửa, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ mà bạn phải chuẩn bị để tách thửa bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK thuộc Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ nêu trên cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 4: Trả kết quả

Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 61, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

 • Trong thời hạn 15 ngày, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ và không bị sai sót, bạn sẽ nhận được kết quả cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các văn bản giấy tờ.
 • Nếu hồ sơ có sai sót hoặc cần bổ sung giấy tờ gì thì cơ quan tiếp nhận phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản yêu cầu gia đình bạn bổ sung hoặc trả hồ sơ thì phải nêu rõ lý do.

5. Phí tách thửa đối với đất quy hoạch

Phí tách thửa đối với đất quy hoạch cũng tương tự như đối với các loại đất thông thường khác, cụ thể, khi tiến hành tách thửa đối với đất quy hoạch, bạn cần nộp các loại phí sau:

Thứ nhất, lệ phí trước bạ được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = Diện tích đất x Giá đất x Mức thu lệ phí

Căn cứ theo quy định tại Điều 7, Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5% giá trị tài sản.

Giá đất tính theo giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành.

Thứ hai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính:

 • Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là khoản thu đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.
 • Mức thu: căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án.

Thứ ba, về thuế thu nhập cá nhân: theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân thì:

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại

Ngoài ra, tùy từng trường hợp khác nhau mà xem xét không phải nộp lệ phí trước bạ hay được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không.
6. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi “Đất quy hoạch có được tách thửa không?” theo quy định mới nhất mà bạn quan tâm.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến thủ tục tách thửa đất trong cả nước.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top