Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm được không?

Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm được không?

Nguyên nhân tăng thêm diện tích đất là gì? Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm có được không?

Hồ sơ cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm như thế nào? Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm ra làm sao? Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm có mất phí không?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm để bạn có thể tham khảo.

1. Nguyên nhân tăng thêm diện tích đất?

Diện tích đất thực tế khác so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp gồm 03 nguyên nhân chủ yếu sau:

 • Do đo đạc chưa chính xác: Nguyên nhân này được thể hiện qua việc ranh giới thửa đất không thay đổi nhưng khi đo đạc lại thì diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Do người sử dụng đất lấn, chiếm.
 • Do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Với mỗi nguyên nhân đất tăng thêm so với sổ đỏ thì cách xử lý và tiền phải nộp nếu được cấp Giấy chứng nhận là khác nhau.


2. Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm có được không?

Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm cho trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đã có sổ đỏ.

Nếu thửa đất gốc đã có sổ đỏ thì người sử dụng đất cần thực hiện 2 thủ tục sau:

 • Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với phần đất tăng thêm theo quy định của pháp luật.
 • Xin cấp đổi sổ đỏ cho thửa đất gốc mà không phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất.

Nếu thửa đất gốc chưa có sổ đỏ mà chỉ có các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất cần thực hiện 2 thủ tục:

 • Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với phần đất tăng thêm theo quy định của pháp luật.
 • Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho thửa đất gốc.

Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014:

 • Nếu thửa đất gốc đã có sổ đỏ, bạn chỉ cần làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu đối với phần diện tích đất tăng thêm và thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ cho thửa đất gốc.
 • Ngược lại, nếu thửa đất gốc chưa có sổ đỏ mà chỉ có một trong số các giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu cho toàn bộ diện tích thửa đất (bao gồm cả thửa đất gốc và phần diện tích đất tăng thêm).

Diện tích đất tăng thêm không có sổ đỏ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, trong trường hợp này, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

 • Nếu người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.
 • Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/07/2014 thì xem xét xử lý và cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 01/07/2014 thì xem xét xử lý và cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Các trường hợp còn lại thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm được không?
Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm được không?

3. Hồ sơ cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Hồ sơ cấp sổ đỏ đối với phần diện tích đất tăng thêm là khác nhau theo từng trường hợp cụ thể:

3.1 Đất tăng thêm do nhận tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nếu đất gốc đã được cấp sổ đỏ, hồ sơ cấp sổ đỏ gồm các loại giấy tờ sau:

 • Bản gốc sổ đỏ của đất gốc.
 •  Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ đỏ theo Mẫu số 10/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.
 • Bản gốc sổ đỏ và hợp đồng, văn bản về việc tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập theo quy định (có công chứng/chứng thực) của diện tích đất tăng thêm.

Với trường hợp nhận tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng phần diện tích đất tăng thêm trước ngày 01/07/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có sổ đỏ của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ có công chứng/chứng thực thì nộp bản gốc sổ đỏ của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm.

Nếu đất gốc chưa được cấp sổ đỏ, hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất của đất gốc.
 • Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Nếu đăng ký về quyền sở hữu nhà ở/công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, ngoại trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình.
 • Nếu đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của TAND về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
 • Bản gốc sổ đỏ và hợp đồng, văn bản về việc tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng/chứng thực của diện tích đất tăng thêm. Nếu nhận tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng phần diện tích đất tăng thêm trước ngày 01/07/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có sổ đỏ của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ có công chứng/chứng thực thì nộp bản gốc sổ đỏ của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng của diện tích đất tăng thêm.
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

3.2 Đất tăng thêm chưa được cấp sổ đỏ

Đối với trường hợp đất tăng thêm do nhận tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì hồ sơ gồm các loại giấy tờ:

 • Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm.
 • Bản gốc sổ đỏ của đất gốc hoặc giấy tờ của đất gốc đối với trường hợp đất gốc chưa được cấp sổ đỏ.
 • Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Nếu đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, ngoại trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình.
 • Nếu đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Toà án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

3.3 Đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hồ sơ cấp sổ đỏ đối với phần diện tích đất tăng thêm so với Giấy chứng nhận gồm:

 • Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.
 • Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc sổ đỏ của đất gốc hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất của đất gốc đối với trường hợp đất gốc chưa được cấp sổ đỏ.
 • Nếu đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, ngoại trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng.
 • Nếu đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

4. Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Trình tự thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm được thực hiện như sau:

4.1 Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Theo phân tích như trên, tuỳ từng trường hợp muốn cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm, bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ như đã trình bày ở trên để được cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm phục vụ nhu cầu cần sử dụng cho mục đích của mình một cách nhanh nhất có thể.

Sau khi hoàn thiện đầy đủ, bạn sẽ đem hồ sơ nộp tại cơ quan có thẩm quyền như sau:

 • Tại ủy ban nhân dân xã nơi có đất
 • Tại văn phòng đăng ký đất đai
 • Tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
 • Tại bộ phận một cửa cấp huyện của địa phương để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (nếu có)

4.2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của bạn, cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm:

 • Xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm.
 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế,
 • Trình cấp Sổ đỏ,
 • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng,

4.3 Trả kết quả

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan cấp xã.


5. Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm có mất phí không?

Tùy từng trường hợp có mức thu khác nhau, cơ quan thuế sẽ thông báo cho người đăng ký cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm:

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề.

Trường hợp 2: Có thể phải nộp nếu đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Để xác định có mất phí hay không để cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm, bạn vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.
6. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai.
 • Thông tư số 24/ 2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006816.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top