CÁCH TÍNH LƯƠNG HƯU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

 • Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x BQTL tháng đóng BHXH.
 • Bước 1: Tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Bước 2: Tính tỷ lệ hưởng lương hưu dựa trên số năm đóng.
 • Bước 3: Tính lương hưu.
 • NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

      Đối với người lao động, lợi ích thiết thực nhất của việc tham gia bảo hiểm là có một khoản thu nhập khi về già. Rất nhiều người lao động ngay kể từ khi bắt đầu tham gia đóng họ đã quan tâm đến mức hưởng lương hưu sau này. Hiểu được nỗi lòng đó của người lao động, bài viết dưới đây của Luật Quang Huy, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 • Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 

Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

      Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

      Công thức:

Mbqtl =

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của A năm cuối trước khi nghỉ việc


A x 12 tháng

       Trong đó:

 • Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

       Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

    Cụ thể:


Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

       Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

                                                                                            Công thức:

     Trong đó:

 • Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

      Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.


Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

        Người lao động vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng  đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội dựa trên thời điểm bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp chưa đủ số năm quy định như trên, thì tính bình quân tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

       Công thức:

      Trong đó:

 • Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

        Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức tính tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định.

 • Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính theo công thức như trên. Trong đó, tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.

      Ví dụ:

      Ông NQH nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 23 năm 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Diễn biến thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông Q như sau:

 • Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/1995 (6 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.
 • Từ tháng 01/1999 đến tháng 12/2008 (10 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
 • Từ tháng 01/2010 đến tháng 10/2019 (9 năm 10 tháng) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

      Ông NQH hưởng lương hưu từ tháng 11/2019.

     Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông NQH được tính như sau:

 • Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 6 năm + 9 năm 10 tháng =15 năm 10 tháng (190 tháng).
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông NQH được tính như sau:

Vậy, tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông NQH được tính là: 190 tháng x Mbqtl


Cách tính tỷ lệ lương hưu năm 2019

Đối với người lao động nam

         Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

 

      Như vậy, công thức mức lương hưu cho người lao động nam đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 • Về hưu từ 01/01/2019: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 17 năm) x 2%.
 • Về hưu từ 01/01/2019: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 18 năm) x 2%.
 • Về hưu từ 01/01/2021: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 19 năm) x 2%.
 • Về hưu từ 01/01/2022: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 20 năm) x 2%.

Đối với người lao động nữ

      Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

      Công thức tính tỷ lệ lương hưu của người lao động nữ:

      Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) x 2%

Cách tính lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành

     Như vậy, cách tính lương hưu như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ lương hưu x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH


Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

      Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

      Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về Cách tính lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

       Trân trọng./.


 

 

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI