Các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng khi ký kết hợp đồng lao động

Các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng khi ký kết hợp đồng lao động

Các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng khi ký kết hợp đồng lao động bao gồm: phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút, phu cấp chức vụ, phụ cấp khu vực và một số khoản phụ cấp khác.

Chào luật sư, hiện tại công ty tôi mới thành lập và tôi muốn hỏi về các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng khi kí kết hợp đồng lao động với công ty tôi.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới tổng đài Luật Quang Huy.

Về vấn đề các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng khi ký kết hợp đồng với công ty, căn cứ vào những quy định của pháp luật chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 103 Bộ luật lao động năm 2019 Quy định về chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương:

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH các khoản phụ cấp cho người lao động bao gồm những khoản phụ cấp sau:


Bài viết liên quan được xem nhiều nhất:


1. Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được áp dụng đối với người lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Công ty rà soát phân loại điều kiện lao động, so sánh mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của nghề, công việc với điều kiện lao động bình thường để xác định mức phụ cấp, bảo đảm: Mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng 5% và cao nhất bằng 10%; nghề, công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng nhất 7% và cao nhất 15% so với mức lương của nghề hoặc công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo thời gian thực tế làm công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày, làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày.

2. Chế độ phụ cấp trách nhiệm

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về chế độ phụ cấp trách nhiệm như sau:

 • Phụ cấp trách nhiệm được áp dụng đối với người lao động làm một số công việc thuộc công tác quản lý (như tổ trưởng, tổ phó, đội trưởng, đội phó, quản đốc, đốc công, trưởng ca, phó trưởng ca, trưởng kíp, phó trưởng kíp và chức danh tương tự) hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn so với trách nhiệm đã tính trong mức lương của thang lương, bảng lương (như thủ quỹ, thủ kho, kiểm ngân và chức danh tương tự).
 • Công ty rà soát, đánh giá yếu tố trách nhiệm đối với công việc để xác định mức phụ cấp trách nhiệm, bảo đảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương.
 • Phụ cấp trách nhiệm được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Khi không làm công việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Các khoản phụ cấp mà NLĐ được hưởng khi ký kết hợp đồng


3. Chế độ phụ cấp lưu động

Chế độ phụ cấp lưu động được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH:

 • Phụ cấp lưu động được áp dụng đối với người lao động làm nghề, công việc phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở, như thi công các công trình xây dựng; khảo sát, tìm kiếm, khoan thăm dò khoáng sản; khảo sát, đo đạc địa hình, địa chính, khảo sát xây dựng chuyên ngành, sửa chữa, duy tu đường bộ, đường sắt; nạo vét công trình đường thủy và công việc có điều kiện tương tự.
 • Công ty rà soát, đánh giá tính chất lưu động đối với công việc để xác định mức phụ cấp lưu động, bảo đảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương.
 • Phụ cấp lưu động được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo số ngày thực tế lưu động.

4. Chế độ phụ cấp thu hút

Phụ cấp thu hút được áp dụng đối với người lao động đến làm ở vùng kinh tế mới, vùng có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, công trình cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mà Nhà nước quy định có phụ cấp thu hút; nghề, công việc công ty cần thu hút lao động.

Chế độ này được quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH:

 • Công ty rà soát địa bàn, công trình, nghề, công việc cụ thể để xác định mức độ thu hút đối với người lao động và thiết kế mức phụ cấp, bảo đảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 35% mức lương của chức danh hoặc công việc trong thang lương, bảng lương.
 • Phụ cấp thu hút được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng.

Thời gian thực hiện từ 3 đến 5 năm, tùy thuộc vào điều kiện của địa bàn làm việc hoặc nghề, công việc được áp dụng.


5. Chế độ phụ cấp khu vực

Chế độ phụ cấp khu vực được áp dụng đối với người lao động làm việc ở địa bàn mà Nhà nước quy định cán bộ, công chức làm việc ở địa bàn này được hưởng phụ cấp khu vực.

Khoản phụ cấp này được quy định tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH:

 • Danh mục địa bàn hưởng phụ cấp khu vực được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các văn bản sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung.
 • Mức phụ cấp do công ty quyết định tối đa bằng mức tiền tuyệt đối mà cán bộ, công chức trên địa bàn đang hưởng.
 • Phụ cấp khu vực được xác định theo nơi làm việc của người lao động và tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng.

Khi không làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp khu vực.


6. Chế độ phụ cấp chức vụ

Chế độ này được áp dụng đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (ban) trong trường hợp công ty quy định Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (ban) hưởng lương chuyên môn, cộng phụ cấp chức vụ.

 • Công ty đánh giá yếu tố phức tạp công việc của chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này, so sánh tương quan với công việc chuyên môn, nghiệp vụ để xác định mức phụ cấp, bảo đảm cao nhất không vượt quá 15% mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong bảng lương của lao động chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Phụ cấp chức vụ được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Khi thôi không giữ chức vụ từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp chức vụ.

Các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng khi ký kết hợp đồng lao động


7. Các khoản phụ cấp khác

Ngoài các khoản phụ cấp nêu trên, người lao động còn có thể được hưởng các khoản phụ cấp khác do người sử dụng lao động chi trả như: phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp tiền thuê nhà,…

Các khoản phụ cấp này thực chất là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động và được ghi nhận trong hợp đồng lao động.
8. Cơ sở pháp lý

 • Luật lao động năm 2019
 • Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu…

Hy vọng rằng những gì Luật Quang Huy chúng tôi tư vấn như trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình

Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật lao động qua HOTLINE 19006588 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của quý khách hàng để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

5/5 - (2 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top