QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

Quy định của pháp luật về quyền liên quan đến quyền tác giả
 • Chủ thể được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình, Tổ chức phát sóng.
 • Đối tượng được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả gồm: Cuộc biểu diễn, Bản ghi âm, ghi hìnhChương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
 • Thời hạn bảo hộ:
 • Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình;
 • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.
 • Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.
 • Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

       Nền kinh tế thị trường càng biến chuyển mạnh mẽ, các sản phẩm trí tuệ cũng ngày càng được gia tăng cả về  số lượng và chất lượng. Đi kèm với sự phát triển tích cực đó, nhu cầu được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể có liên quan cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Quyền liên quan đến quyền tác giả là một trong số đó. Vậy, quyền liên quan đến quyền tác giả là gì? Pháp luật quy định về quyền liên quan đến quyền tác giả như thế nào? Trong khuôn khổ bài viết dưới dưới dây, hãy cùng Luật Quang Huy đi tìm câu trả lời nhé.


Căn cứ pháp lí 

 • Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;.
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan.

Quyền liên quan đến quyền tác giả là gì?

      Theo quy định tại khoản 3 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005,  được sửa đổi, bổ sung năm 2009, thì quyền liên quan đến quyền tác giả được gọi tắt là quyền liên quan, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

       Trong đó, cần hiểu các khái niệm thuộc quyền liên quan đến quyền tác giả như sau:

 • Bản ghi âm, ghi hình là bản định hình các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác hoặc việc định hình sự tái hiện lại các âm thanh, hình ảnh không phải dưới hình thức định hình gắn với tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự.
 • Tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hóa là tín hiệu vệ tinh mang chương trình được truyền đi mà một trong hai đặc tính âm thanh, hình ảnh hoặc cả hai đặc tính này đã được biến đổi, thay đổi nhằm mục đích ngăn cản những người không có thiết bị giải mã tín hiệu vệ tinh hợp pháp thu trái phép chương trình truyền trong tín hiệu đó.
 • Công bố cuộc biểu diễn đã định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình là việc phát hành các bản sao của cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình tới công chúng với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền liên quan.
Quyền liên quan đến quyền tác giả

        Theo đó, dù cùng có đặc điểm chung là cùng bảo vệ thành quả sáng tạo của tác giả, tuy nhiên quyền  liên quan đến quyền tác giả và quyền tác giả hoàn toàn không phải là một. Quyền tăQuyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Còn quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.


Chủ thể được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

        Pháp luật quy định có ba nhóm chủ thể được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả.

Người biểu diễn

  • Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.
  • Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:
   • Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;
   • Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.
  • Quyền tài sản bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:
   • Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;
   • Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;
   • Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;
   • Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình

   • Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:
    • Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình;
    • Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
   • Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được hưởng quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của mình được phân phối đến công chúng.

Tổ chức phát sóng

   • Tổ chức phát sóng có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:
    • Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;
    • Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;
    • Định hình chương trình phát sóng của mình;
    • Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.
   • Tổ chức phát sóng được hưởng quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của mình được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng.
Quy định của pháp luật về quyền liên quan đến quyền tác giả

Đối tượng được bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

       Theo định nghĩa đã được phân tích phía trên, có ba nhóm đối tượng được bảo hộ quyền liên quan đên quyền tác giả. Có thể kể đến như sau:

Cuộc biểu diễn

 • Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
 • Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;
 • Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ.
 • Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ
 • Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bản ghi âm, ghi hình

 • Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;
 • Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá

 • Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;
 • Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

       Tiếp tục đặt trong sự đối sánh với quyền tác giả, phạm vi bảo hộ của quyền tác giả không giống với đối tượng được bảo hộ của quyền liên quan. Quyền tác giả bảo hộ những đối tượng như: tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học;Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; tác phẩm phái sinh không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh. Có thể rút ra kết luận rằng, đối tượng bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả hầu như chỉ là quyền tài sản, còn đối tượng bảo hộ của quyền tác giả bao gồm cả quyền nhân thân và quyền tài sản. Như vậy, phạm vi bảo hộ của quyền tác giả đa dạng hơn phạm vi của quyền liên quan.


Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

      Thời hạn bảo  hộ quyền liên quan đến quyền tác giả được Luật Sở hữu trí tuệ quy định cụ thể như sau:

 • Một là, quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.
 • Hai là, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.
 • Ba là, quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.
 • Bốn là, thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Quy định của pháp luật về quyền liên quan đến quyền tác giả. Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top