Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tnhh thành viên
 • Chuẩn bị hồ sơ (Giấy đề nghị, Dự thảo điều lệ, Danh sách thành viên, Giấy tờ tuỳ thân,…)
 • Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ và trả kết quả.

Với nền kinh tế thị trường số lượng doanh nghiệp được thành lập mới ở nước ta ngày càng tăng cao.

Trong số đó, số công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được “khai sinh” không hề nhỏ.

Vậy, khi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH 1 thành viên) cần chú ý điều gì để tránh những rủi ro không đáng có?

Hay nói cách khác, thủ tục thành lập công ty TNHH 1 một thành viên được tiến hành như thế nào?

Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên.


Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về công ty TNHH một thành viên như sau:

Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Theo đó, công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận.

Trong đó, công ty là pháp nhân và chủ sở hữu công ty là thể nhân sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Để được công nhân là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thì công ty phải  đáp ứng được đầy đủ 4 điều kiện sau:

 • Được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
 • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Về đặc điểm chung

Trước hết, công ty TNHH một thành viên cũng đáp ứng các điều kiện chung để trở thành một doanh nghiệp.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, để được thành lập doanh nghiệp, cần phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp, điều kiện về các ngành nghề kinh doanh và một số các điều kiện khác.

Thứ nhất, điều kiện về chủ thể: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thứ hai, điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

 • Doanh nghiệp có quyền kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm.
 • Ngành nghề cấm kinh doanh là các ngành nghề có khả năng phương hại đến quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa như: cấm kinh doanh mại dâm; Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người,…

Thứ ba, tên doanh nghiệp:

 • Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Thứ tư, địa chỉ doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, chính xác.

Thứ năm, điều kiện về vốn:

 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới nhất quy định là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.
 • Mục đích của việc thành lập doanh nghiệp là kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, do đó doanh nghiệp phải có vốn, vốn kinh doanh của doanh nghiệp hình thành từ những nguồn khác nhau.
 • Doanh nghiệp phải kê khai mức vốn điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật khi kinh doanh.

Thứ bảy, nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Thứ tám, có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

Đặc điểm công ty TNHH một thành viên

Về đặc điểm riêng

Về chủ sở hữu

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.
 • Chủ thể có thể là cá nhân, pháp nhân Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Thành viên luôn là chủ sở hữu công ty trừ trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.

Về trách nhiệm tài sản

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Về tư cách pháp lý

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu bao gồm:

 • Hội đồng thành viên
 • Chủ tịch công ty
 • Giám đốc, tổng giám đốc
 • Kiểm soát viên

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu bao gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Về cơ chế chuyển nhượng vốn

Chủ sở hữu có thể chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác, đồng nghĩa với việc chủ sở hữu đã rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty

 Chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty phải đăng ký chuyển đổi sang  mô hình doanh nghiệp khác có nhiều chủ sở hữu.


Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Chuẩn bị hồ sơ

Để thành lập doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị phòng đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp giấy phép thành lập doanh nghiệp (Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).
 • Dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Danh sách thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Giấy tờ chứng thực của thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là tổ chức)
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như đã yêu cầu ở trên, chủ thể có trách nhiệm cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hiện nay, có hai cách để nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mà các cá nhân có thể lựa chọn.

Cách thứ nhất, đăng ký kinh doanh trực tiếp: Bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bạn cần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố  để tiến hành xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép Thành lập Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Cách thứ hai, đăng ký kinh doanh qua mạng:

Bạn nộp hồ sơ qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc áp dụng đăng ký kinh doanh qua mạng thay vì đăng ký trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho các chủ doanh nghiệp cũng như các chủ thể khác được giao nhiệm vụ tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, giúp họ tiết kiệm thời gian, công sức, cũng như hạn chế được các thủ tục pháp lý rườm rà, tránh được việc gây khó dễ của các cơ quan công quyền nhà nước.

 • Bước 1: Tạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Bước 2: Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Bước 3: Tải văn bản điện tử của bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
 • Bước 4: Ký số hoặc xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 5: Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Bước 6: Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.
 • Bước 7: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ được nộp bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, khi hồ sơ đăng ký qua mạng đã hợp lệ, người sử dụng cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Còn nếu sử dụng chữ ký số công cộng, không cần thiết phải nộp hồ sơ bản giấy đến phòng đăng ký kinh doanh.


Nhận kết quả

Theo điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.


Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên – Luật Quang Huy

Luật Quang Huy hân hạnh giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên.

Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được cung cấp những sản phẩm pháp lý thỏa mãn ba tiêu chí quan trọng: hợp pháp – hợp lý – hợp tình như sau:

 • Cung cấp cho khách hàng những kiến thức pháp luật hiện hành về thành lập doanh nghiệp nói chung cũng như thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nói riêng.
  • Ưu điểm, hạn chế của việc thành lập công ty TNHH một thành viên
  • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty
  • Các giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập công ty
  • Kiến thức về người đại diện công ty
  • Thời gian cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty
  • Hậu quả pháp lý khi không đăng ký thành lập công ty.
 • Đại diện quý khách hàng thực hiện việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Đại diện khách hàng nhận kết quả khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp trả kết quả.
 • Tiếp tục đồng hành cùng quý khách hàng sau khi đã nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp và sẵn sàng cung cấp dịch vụ khi công ty của quý khách hàng có những vấn đề khác trong quá trình vận hành hậu đăng ký thành lập.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

G