#1 Luật Doanh nghiệp 2014 - [Cập nhật 10/2021]

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp năm 2014

      Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty hiện nay.

      Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy xin cung cấp tới bạn nội dung của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định mới nhất của pháp luật hiện hành. 


Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Bài viết liên quan

Luật Doanh nghiệp mới nhất hiện nay

      Luật Doanh nghiệp đầu tiên của nước ta được ban hành năm 1990. Sau nhiều lần sửa đổi, thay thế, hiện nay Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hàng thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2005 và được áp dụng trong lĩnh vực pháp luật về Doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014
Bài viết liên quan

Tóm tắt nội dung Luật Doanh nghiệp 2014

    Luật Doanh nghiệp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, là căn cứ để ban hành các văn bản pháp luật Doanh nghiệp khác. Chính vì thế, nội dung của văn bản này bao quát toàn bộ nội dung quan trọng, làm cơ sở cho những văn bản quy định và hướng dẫn những nội dung cụ thể sau này.

    Nội dung cơ bản của Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm:

 • Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: được quy định từ điều 1 đến điều 17. Chương này quy định những vấn đề chung nhất về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm…
 • Chương II. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP được quy định từ điều 18 đến điều 46. Chương này quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp; Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên; Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Quy định về cách đặt tên doanh nghiệp; Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp…
 • Chương III. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN được quy định từ điều 47 đến điều 87. Chương này quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
 • Chương IV. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC được quy định từ điều 88 đến điều 109. Chương này quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nhà nước.
 • Chương V. CÔNG TY CỔ PHẦN được quy định từ điều 110 đến điều 171. Chương này quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến công ty cổ phần.
 • Chương VI. CÔNG TY HỢP DANH được quy định từ điều 172 đến điều 182. Chương này quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến công ty hợp danh.
 • Chương VII. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN được quy định từ điều 183 đến điều 187. Chương này quy định về doanh nghiệp tư nhân.
 • Chương VIII. NHÓM CÔNG TY được quy định từ điều 188 đến điều 191. Chương này quy định về nhóm công ty.
 • Chương IX. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP được quy định từ điều 192 đến điều 207. Chương này quy định về vấn đề chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, phá sản, giải thể công ty.
 • Chương X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN được quy định từ điều 1 đến điều 17. Chương này quy định về trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Luật Doanh nghiệp năm 2014


TẢI TẠI ĐÂY


QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 68/2014/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 LUẬT

DOANH NGHIỆP

      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

      Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

     1. Các doanh nghiệp.

     2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

      Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành

      Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

      Điều 4. Giải thích từ ngữ

      Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

      1. Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.

       2. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

      Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.


Bài viết liên quan

Các văn bản quan trọng khác liên quan đến quan đến luật doanh nghiệp

      Các quy định về luật doanh nghiệp không những được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 mà còn được ghi nhận tại một số văn bản pháp luật khác. Các văn bản quan trọng quy định về Luật Doanh nghiệp bao gồm:

 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp: Nghị định quy định rõ hơn về doanh nghiệp xã hội; con dấu của doanh nghiệp; công ty mẹ, công ty con; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp: Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017: Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa….

      Ngoài ra còn rất nhiều văn bản dưới luật khác quy định các vấn đề liên quan đến luật doanh nghiệp.


TẢI TẠI ĐÂY


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Luật DN 2014 theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

Đánh giá
Tác giả bài viết
G

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!