Hỏi đáp về Luật Dân sự

Quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần

Người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho người khác có thể phải bồi thường thiệt hại về tinh thần để bù đắp cho bản thân người bị thiệt hại hoặc người thân thích. Mức bồi thường tổn thất tinh thần do các bên thỏa thuận, hoặc …

Quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần Xem »

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo quy định

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng: Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại thực tế, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại thực tế xảy ra, lỗi của người vi phạm nghĩa vụ. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được xác định …

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo quy định Xem »

Mức bồi thường thiệt hại theo quy định mới nhất

Mức bồi thường thiệt hại trong hợp đồng sẽ được xác định dựa trên sự thỏa thuận của các đương sự. Mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định dựa vào thỏa thuận của các bên, Tòa án dựa vào thiệt hại do tài sản/tính mạng/sức khỏe,… gây ra      Bồi …

Mức bồi thường thiệt hại theo quy định mới nhất Xem »

Pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường

Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi.       Tình trạng ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà đối …

Pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường Xem »

Quy định về liên đới bồi thường thiệt hại

Liên đới bồi thường thiệt hại là trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại.       Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường và từ nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại tạo …

Quy định về liên đới bồi thường thiệt hại Xem »

Không có khả năng bồi thường thiệt hại

Cá nhân, tổ chức phải có trách nhiệm phải bồi thường cho những thiệt hại mà mình gây ra phụ thuộc vào năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trường hợp không có khả năng bồi thường thiệt hại thì có thể thỏa thuận để được miễn trách nhiệm bồi thường hoặc giảm …

Không có khả năng bồi thường thiệt hại Xem »

Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Pháp nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả cho mình một khoản tiền theo …

Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra Xem »

Bồi thường thiệt hại vận chuyển hàng hóa

Người nào gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại vận chuyển hàng hóa. Mức bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận hoặc xác định dựa trên giá tị thực tế của thiệt hại. Các bên có thể thỏa thuận hình thức bồi thường thiệt hại vận chuyển hàng hóa.     …

Bồi thường thiệt hại vận chuyển hàng hóa Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI