Hỏi đáp về Luật Dân sự

Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có phòng vệ chính đáng,do sự kiện bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn của bên bị thiệt hại. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định quan trọng được quy định trong Bộ luật Dân sự …

Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem »

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Khi có tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài thì các bên có quyền thỏa thuận về việc áp dụng pháp luật để giải quyết. Trừ trường hợp bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có nơi cư trú, đối với cá nhân hoặc nơi …

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài Xem »

QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CẦM CỐ TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Nếu cầm cố là động sản thì có thể bằng hình thức miệng hoặc hình thức văn bản, nếu cầm cố bất động sản thì bắt buộc phải bằng văn bản. Hiệu lực đối với các bên trong hợp đồng từ thời điểm giao kết và có hiệu lực đối kháng với người thứ ba …

QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CẦM CỐ TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ Xem »

Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.     Bồi thường thiệt …

Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại Xem »

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có đủ các yếu tố: Có thiệt hại thực tế xảy ra, có hành vi vi phạm pháp luật, có yếu tố lỗi, có mối quan hệ nhân quả. Người gây ra thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại một cách …

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem »

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

  Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.        Bồi thường thiệt hại là trách nhiệm của các chủ thể do hành vi trái pháp luật của …

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại Xem »

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại là năng lực pháp luật và khả năng thực tế của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, được xác định thông qua độ tuổi và khả năng bằng hành vi thực tế và tình trạng …

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Xem »

Quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Bốn nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định hiện nay là: Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn …

Quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI