Các mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Các mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất thì có những loại biên bản nào cần phải lập và biểu mẫu biên bản trong cưỡng chế thu hồi đất được quy định như thế nào? Qua bài viết sau đây, Luật Quang Huy xin cung cấp đến bạn đọc một số thông tin về biên bản cưỡng chế thu hồi đất.

1. 3 loại biên bản cưỡng chế thu hồi đất

1.1. Biên bản giao quyết định cưỡng chế

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 thì biên bản đầu tiên trong cưỡng chế thu hồi đất là biên bản giao quyết định cưỡng chế do Ủy ban nhân dân cấp xã lập trong trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế.

1.2. Biên bản ghi nhận sự chấp hành

Căn cứ khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 thì trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế; Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Như vậy, biên bản thứ hai trong cưỡng chế thu hồi đất là biên bản ghi nhận sự chấp hành của người bị cưỡng chế và cơ quan lập biên bản là Ban Cưỡng chế thu hồi đất.

1.3. Biên bản kiểm kê tài sản

Theo điểm c khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai thì trường hợp đã vận động mà người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản. Như vậy, một biên bản nữa trong cưỡng chế thu hồi đất là biên bản kiểm kê tài sản khi người bị cưỡng chế không nhận.

Tóm lại, theo Luật Đất đai năm 2013 thì việc cưỡng chế thu hồi đất có 3 biên bản cứng bao gồm:

 • Biên bản giao quyết định cưỡng chế; 
 • Biên bản ghi nhận sự tự nguyện; 
 • Biên bản kiểm kê tài sản khi người bị cưỡng chế không nhận tài sản.

Tuy nhiên, trên thực tế việc cưỡng chế thu hồi đất sẽ phát sinh thêm biên bản ghi nhận diễn biến quá trình cưỡng chế từ lúc công bố quyết định cưỡng chế đến lúc thực hiện xong việc cưỡng chế.


2. Mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 chỉ đề cập đến việc lập biên bản, bàn giao tài sản cưỡng chế chứ không có đề cập cũng như hướng dẫn mẫu các loại biên bản cưỡng chế thu hồi đất nêu trên nên các cơ quan thực hiện cưỡng chế còn lúng túng trong việc lập biên bản.

Theo hướng dẫn của Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thì chỉ có mẫu biên bản cuộc họp, hội nghị, hội thảo, không có mẫu biên bản dùng cho cưỡng chế, do đó có một số cơ quan thực hiện cưỡng chế đã vận dụng mẫu biên bản này để sử dụng cho quá trình cưỡng chế thu hồi đất.

Bên cạnh đó, cũng có một số cơ quan vận dụng Mẫu số 6 – Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính để ghi diễn biến quá trình cưỡng chế.

Trên cơ sở vận dụng biểu mẫu của Nghị định 97/2017/ NĐ-CP và Thông tư 01/2011/TT-BNV, Luật Quang Huy xin soạn thảo một số biểu mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất sau đây. để bạn đọc tham khảo, áp dụng.

Các mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất
Các mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

2.1. Mẫu biên bản giao quyết định cưỡng chế trong trường hợp người bị cưỡng chế không nhận hoặc vắng mặt

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu biên bản này tại đây:

TẢI MẪU BIÊN BẢN GIAO QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ KHÔNG NHẬN HOẶC VẮNG MẶT

2.2. Mẫu biên bản ghi nhận sự chấp hành

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu biên bản này tại đây:

TẢI MẪU BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ CHẤP HÀNH

2.3. Mẫu biên bản kiểm kê tài sản trong trường hợp người bị cưỡng chế không nhận tài sản cưỡng chế

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu biên bản này tại đây:

TẢI MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ KHÔNG NHẬN TÀI SẢN CƯỠNG CHẾ

2.4. Mẫu biên bản ghi nhận quá trình cưỡng chế quyết định thu hồi đất

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu biên bản này tại đây:

TẢI MẪU BIÊN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH CƯỠNG CHẾ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI


3. Hướng dẫn cách viết biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Với các mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất được soạn thảo sẵn như trên, Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết biên bản cụ thể như sau:

 • Điền tên Ủy ban nhân dân xã/ phường/thị trấn nơi có đất thu hồi đối với biên bản giao quyết định cưỡng chế trong trường hợp người bị cưỡng chế không nhận hoặc vắng mặt; tên Ủy ban nhân dân huyện/quận nơi có đất thu hồi đối với biên bản ghi nhận sự chấp hành, biên bản kiểm kê tài sản và biên bản ghi nhận quá trình cưỡng chế quyết định thu hồi đất;
 • Điền thông tin về ngày, tháng, năm và địa điểm lập biên bản;
 • Điền đầy đủ thông tin các thành viên của Ban cưỡng chế thu hồi đất bao gồm họ tên, chức vụ (nghề nghiệp) nơi cư trú dựa trên các giấy tờ nhân thân như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu, sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú…;
 • Điền đầy đủ thông tin của cá nhân/tổ chức (người đại diện) bị cưỡng chế thu hồi đất bao gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, quốc tịch, nơi ở hiện tại,… dựa trên các giấy tờ nhân thân như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú…
 • Điền chính xác thông tin về quyết định thu hồi đất đã gửi đến trước đó cho cá nhân/tổ chức bị thu hồi đất.
 • Đối với biên bản kiểm kê tài sản thì điền vào bảng lần lượt các tài sản trên đất bị thu hồi như nhà ở, cây trồng, vật nuôi, các công trình khác…;
 • Đối với biên bản ghi nhận quá trình cưỡng chế quyết định thu hồi đất thì ghi lại kết quả thực hiện quyết định thu hồi đất của Ban cưỡng chế; trong trường hợp người bị thu hồi đất vắng mặt hay từ chối ký biên bản thì ghi rõ họ tên người bị thu hồi đất và lý do không ký biên bản;
 • Phần cuối của mỗi biên bản luôn phải có chữ ký của cá nhân bị cưỡng chế; đối với người làm chứng, người lập biên bản, thành viên ban cưỡng chế cần ghi rõ chức vụ và ký tên. Đối với biên bản ghi nhận quá trình cưỡng chế quyết định thu hồi đất sẽ ghi rõ chức vụ và có đầy đủ chữ ký của các bên bao gồm đại diện chính chính quyền nơi đất bị thu hồi, đại diện cơ quan phối hợp cưỡng chế và đại diện cơ quan chủ trì cưỡng chế.4. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
 • Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn của chúng tôi về biên bản thu hồi đất cưỡng chế.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật về biên bản cưỡng chế thu hồi đất mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi bị thu hồi đất trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top