CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 • Điều kiện: Bị bệnh thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp và suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.
 • Tùy vào mức suy giảm khả năng lao động người lao động sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần hoặc trợ cấp hàng tháng từ BHXH và các khoản trợ cấp khác tùy TH.
 • Bên cạnh đó người sử dụng lao động vẫn phải trả đủ tiền lương, HD người lao động đi giám địnhbồi thường cho NLĐ.
 • Thủ tục: NSDLĐ chuẩn bị hồ sơ nộp lên cơ quan BHXH.

     Trong quá trình lao động, người lao động không thể tránh khỏi việc gặp các rủi ro, trong đó có rất nhiều người lao động hiện nay bị mắc bệnh nghề nghiệp. Để bảo vệ các quyền lợi cho người lao động, trong các văn bản pháp luật hiện nay đã có những quy định về các chế độ mà người lao động sẽ được hưởng khi mắc bệnh nghề nghiệp. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm cho người mắc bệnh nghề nghiệp.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
 • Luật An toàn vệ sinh lao động 2015;
 • Nghị định số 37/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn và vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;
 • Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

Bệnh nghề nghiệp là gì?

     Định nghĩa: Bệnh nghề nghiệp là những bệnh lý mang đặc trưng của nghề nghiệp hoặc liên quan tới nghề nghiệp. Cũng theo đó khoản 9 Điều 3 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 giải thích về khái niệm về bệnh nghề nghiệp như sau:

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

      Như vậy, có thể hiểu bệnh nghề nghiệp là bệnh lý phát sinh do điều kiện công việc có hại cho sức khỏe của người lao động, mang tính đặc trưng của nghề nghiệp.


Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp

      Theo quy định tại Điều 43 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 những đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp như sau:

      Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục này là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

     Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi bị bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định, được tính trên cơ sở tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ bệnh nghề nghiệp của tất cả các hợp đồng lao động tại thời Điểm xảy ra bệnh nghề nghiệp, nhưng không quá mức tối đa theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Bệnh nghề nghiệp

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

      Về điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 46 Luật việc làm năm 2015 như sau:

1. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại điểm a khoản này.

2. Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét, giải quyết chế độ theo quy định của Chính phủ.

      Như vậy, để được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì người lao động đó phải bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp. Hiện nay, Danh mục bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 3 của Thông tư số 15/2016 Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội bao gồm 34 bệnh dưới đây:

 

Danh mục bệnh nghề nghiệp

      Đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp do yếu tố tác hại của nghề cũ gây nên trong Khoảng thời gian bảo đảm kể từ ngày nghỉ hưu, chuyển việc khác hoặc thôi việc thì được chủ động đi khám phát hiện và giám định mức suy giảm khả năng lao động do mắc bệnh nghề nghiệp. 


Giám định mức suy giảm khả năng lao động

      Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Sau khi bị bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe;
 • Sau khi bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định;
 • Đối với trường hợp bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị.

      Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;
 • Bị tai nạn lao động nhiều lần;
 • Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

      Người lao động sau khi bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định được giám định lại bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng, kể từ ngày người lao động được Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước đó; trường hợp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.


Trách nhiệm của người sử dụng lao động cho người lao động khi mắc bệnh nghề nghiệp

      Thứ nhất, thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

      Thứ hai, trả đủ tiền lương cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động.

      Thứ ba, bồi thường cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

 • Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
 • Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do bệnh nghề nghiệp.

      Thứ tư, giới thiệu để người lao động bị bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật.

      Thứ năm, thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động.

      Thứ sáu, sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

      Thứ bảy, lập hồ sơ hưởng chế độ về bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

      Thứ tám, tiền lương làm căn cứ tri trả cho người lao động là tiền lương bao gồm tất cả các phụ cấp được ghi trong hợp đồng của người lao động.


Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp một lần

     Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

     Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

      Ngoài mức trợ cấp trên người lao động mắc bệnh nghề nghiệp còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

      Mức trợ cấp một lần = Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp = {5 x Lmin + (m-5) x 0,5 x Lmin} + {0,5 x L + (t-1) x 0,3 x L} 

      Trong đó:

 • Lmin: mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng. 
 • m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 5 ≤ m ≤ 30). 
 • L: Mức tiền lương đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • t: tổng số năm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Trợ cấp hàng tháng

     Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

     Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

     Ngoài mức trợ cấp như trên hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

     Mức trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = {0,3 x Lmin + (m-31) x 0,02 x Lmin} + {0,05 x L + (t-1) x 0,003 x L} 
Trong đó: 

 • Lmin: mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng. 
 • m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 31 ≤ m ≤ 100). 
 • L: Mức tiền lương, đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • t: tổng số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các khoản trợ cấp khác cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp phục vụ khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

     Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp

     Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người lao động đang làm việc bị chết do bệnh nghề nghiệp;
 • Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do  bệnh nghề nghiệp;
 • Người lao động bị chết trong thời gian điều trị bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

     Người lao động bị bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật và theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn, kỹ thuật.


Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị bệnh tật

      Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

      Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

      Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;
 • Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;
 • Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

Thời điểm hưởng trợ cấp khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

      Theo quy định tại Điều 50 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động như sau:

Điều 50. Thời điểm hưởng trợ cấp

1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các điều 48, 49 và 52 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú; trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này, thời điểm trợ cấp được tính kể từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng hoặc từ tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.

Trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong, ra viện thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng người lao động được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

     Như vậy theo quy định trên thì thời điểm hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp như sau:

 • Đi điều trị nội trú : Thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng điều trị xong, ra viện.
 • Đi điều trị ngoại trú: Tính từ tháng người lao động ổn định điều trị xong,ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.
 • Trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động: tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai nạn lao động sau cùng hoặc là từ lúc có giám định kết luận tổng hợp của hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.
 • Trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong, ra viện thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. Trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng người lao động được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng các chế độ khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

     Theo quy định tại Điều 58 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Điều 15 Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp như sau:

 •  Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp; trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp.
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 • Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN do người sử dụng lao động lập theo mẫu số 05-HSB (bản chính).

 Mục I Công văn 3647 BHXH – CSXH có quy định như sau:

1. Về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN với người bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện từ ngày 01/7/2016 trở đi:
– Đối với hồ sơ hưởng chế độ BNN, bỏ thành phần hồ sơ là biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ trên quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH;

      Như vậy, từ ngày 0107/2016 trở đi hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp sẽ loại bỏ biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ trên nữa.

Hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp tái phát

     Theo quy định tại Điều 16 Quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp tái phát gồm những giấy tờ như sau:

 • Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do cơ quan BHXH quản lý.
 • Giấy ra viện sau khi Điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp Điều trị nội trú. Đối với trường hợp không Điều trị nội trú là giấy tờ khám, Điều trị thương tật, bệnh tật tái phát.
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

Hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

     Theo quy định tại Điều 17 Quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp tái phát gồm những giấy tờ như sau:

 • Hồ sơ đã hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp do cơ quan BHXH quản lý.
 • Hồ sơ bệnh nghề nghiệp của lần bị bệnh nghề nghiệp nhưng chưa được giám định theo hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp.
 • Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

Hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người mắc bệnh nghề nghiệp

     Theo quy định tại Điều 18 Quyết định 636/QĐ-BHXH, hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người mắc bệnh nghề nghiệp bao gồm:

 • Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do cơ quan BHXH quản lý.
 • Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính).
 • Vé tàu, xe đi và về (bản chính) trong trường hợp thanh toán tiền tàu, xe.

Hồ sơ hưởng trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp

     Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất trong trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 bao gồm:

 • Sổ bảo hiểm xã hội;
 • Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;
 • Bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thủ tục giải quyết chế độ khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Đối với người hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

     Người lao động bị bệnh nghề nghiệp lần đầu hoặc giám định tổng hợp: Nộp cho người sử dụng lao động hồ sơ như trên; trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu hoặc giám định tổng hợp mà Hội đồng Giám định y khoa trả kết quả giám định cho người lao động thì có thêm biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động.

     Người lao động bị thương tật, bệnh tật do bệnh nghề nghiệp tái phát: Nộp hồ sơ theo quy định Điều 16 Quyết định 636/QĐ-BHXH cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi chi trả trợ cấp.

Đối với người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội

     Theo quy định tại điều 59 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm bệnh nghề nghiệp như sau:

       Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp.

      Trong vòng thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm bảo hiểm bệnh nghề nghiệp. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi.

       Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.

      Trường hợp vượt quá thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp như trên thì phải giải trình bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Trường hợp giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp và chi trả tiền trợ cấp chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của bản thân người lao động hoặc của thân nhân của người lao động được hưởng chế độ tử tuất.


     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp mới nhất năm 2019 , nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn bệnh nghề nghiệp của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

5 / 5 ( 2 bình chọn )

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI