THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LÊ CHÂN – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 • Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng: Số 126 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng.
 • Số điện thoại: 0225 3 851322
 • Bạn muốn liên hệ làm việc với Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân hoặc muốn hỗ trợ thủ tục pháp lý vui lòng liên hệ Hotline 19006588 để được hỗ trợ.

      Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động. Hiện nay, mạng lưới cơ quan bảo hiểm xã hội đã được tổ chức, thành lập từ trung ương tới cấp địa phương.

      Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng

      Trụ sở trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng được đặt tại địa chỉ: Số 126 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng.

      Số điện thoại: 0225 3 851322

      Mã số thuế: 0200895654-002


Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng

      Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân có thời gian làm việc theo giờ hành chính, cụ thể:

 • Thời gian làm việc buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ.
 • Thời gian làm việc buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ.

      Cơ quan trên làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Các ngày nghỉ lễ, tết cơ quan trên không làm việc.


Vị trí, chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng

      Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác trên cả nước, Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cũng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

 • Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội quận dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.
 • Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp.
 • Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.
 • Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.
 • Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.
 • Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực, hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế ”một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội quận.
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở quận, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội quận.
 • Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của Giám đốc trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng

Chế độ quản lý

      Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương quy định về chế độ quản lý của giám đốc Bảo hiểm xã hội huy như sau:

 • Bảo hiểm xã hội quận do giám đốc quản lý, điều hành. Giúp giám đốc có các phó giám đốc. Giám đốc và các phó giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.
 • Số lượng phó giám đốc không quá 2 người.
 • Bảo hiểm xã hội quận không có cơ cấu tổ chức trực thuộc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức.

Chế độ làm việc

      Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội quận theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

      Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.

Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân

Trách nhiệm quản lý của Giám đốc trung tâm bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng

      Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương thì trách nhiệm của Giám đốc BHXH quận như sau:

      Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này;

      Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội quận và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;

      Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố; Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; theo dõi và đánh giá viên chức; thực hiện cải cách hành chính gắn với tăng cường hậu kiểm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội quận và chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

      Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố và trước pháp luật khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

      Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân quận.


      Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề thông tin địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI