BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Quyết định số 57/2019/QĐ-HĐND thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh

      Bảng giá đất là bảng tập hợp các mức giá đất cho mỗi loại đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố vào ngày 1/1 của năm đầu theo chu kỳ 5 năm trên cơ sở quy định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi sẽ trình bày Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024 theo quyết định 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;
 • Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất;
 • Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất.

Các nghĩa vụ tài chính căn cứ vào Bảng giá đất

      Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

      Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013, Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Tính thuế sử dụng đất;
 • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Tây Ninh

      Ngày 20/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nội dung quyết định cụ thể như sau:

TẢI QUYẾT ĐỊNH 57/2019/QĐ-UBND TỈNH TÂY NINH


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
——–

Số: 57/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2024

———–

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7413/TTr-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Điều 2. Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ để:

 1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 2. Tính thuế sử dụng đất;
 3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
 6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 và Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III, ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Chiến

 


Bảng giá đất Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024

      Bảng giá các loại đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2020 – 2024 được ban hành tại các phụ lục kèm theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh như sau:

TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH TÂY NINH 2020-2024


PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

 1. Thành phố Tây Ninh

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT Nội dung Xã loại I Xã loại II
1 Đất trồng lúa (LUK)
Vị trí 1 169 92
Vị trí 2 159 82
Vị trí 3 127 66
2 Đất trồng cây hàng năm khác (HNK)
Vị trí 1 244 106
Vị trí 2 169 87
Vị trí 3 136 69
3 Đất trồng cây lâu năm (CLN)
Vị trí 1 274 113
Vị trí 2 196 101
Vị trí 3 158 75
4 Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)
Vị trí 1 79 67
Vị trí 2 67 56
Vị trí 3 56 43
 1. Huyện Bến Cầu

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT Nội dung Xã loại I Xã loại II Xã loại III
1 Đất trồng lúa (LUK)
Vị trí 1 80 69 52
Vị trí 2 60 56 41
Vị trí 3 53 43 33
2 Đất trồng cây hàng năm khác (HNK)
Vị trí 1 86 76 61
Vị trí 2 67 59 49
Vị trí 3 55 44 38
3 Đất trồng cây lâu năm (CLN)
Vị trí 1 112 89 74
Vị trí 2 89 73 60
Vị trí 3 71 56 47
4 Đất rừng sản xuất (RSX)
Vị trí 1 44 34 24
Vị trí 2 38 28 20
Vị trí 3 32 24 18
5 Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)
Vị trí 1 57 52 34
Vị trí 2 49 40 27
Vị trí 3 41 31 22
 1. Huyện Châu Thành

ĐVT: Nghìn đồng/m2

STT Nội dung Xã loại I Xã loại II Xã loại III
1 Đất trồng lúa (LUK)
Vị trí 1 80 69 52
Vị trí 2 60 56 41
Vị trí 3 53 43 33
2 Đất trồng cây hàng năm khác (HNK)
Vị trí 1 86 76 61
Vị trí 2 67 59 49
Vị trí 3 55 44 38
3 Đất trồng cây lâu năm (CLN)
Vị trí 1 112 89 74
Vị trí 2 89 73 60
Vị trí 3 71 56 47
4 Đất rừng sản xuất (RSX)
Vị trí 1 44 34 24
Vị trí 2 38 28 20
Vị trí 3 32 24 18
5 Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)
Vị trí 1 57 52 34
Vị trí 2 49 40 27

…..


      Trên đây là Bảng giá đất ở Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

        Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI