BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2020-2024

Bảng giá đất Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm 1 lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.
Bảng giá đất Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2024 được UBND tỉnh Hưng Yên ký ban hành kèm theo quyết định 40/2019/QĐ-UBND.
Các nghĩa vụ tài chính căn cứ vào Bảng giá đất: Tính tiền sử dụng đất; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước; Tính giá trị quyền sử dụng đất cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.

      Giá đất trong bảng giá đất được dùng làm cơ sở để thỏa thuận về giá trong các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như làm căn cứ xác định các nghĩa vụ tài chính khác. Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi sẽ trình bày Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2024 theo quyết định 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;
 • Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất;
 • Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất.

Các nghĩa vụ tài chính căn cứ vào Bảng giá đất

      Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

      Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013, Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Tính thuế sử dụng đất;
 • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Bảng giá đất Hưng Yên 2020 – 2024

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2024

      Ngày 20/12/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nội dung cụ thể như sau:

TẢI QUYẾT ĐỊNH 55/2019/QĐ-UBND TỈNH HƯNG YÊN


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 40/2019/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 844/TTr-STNMT ngày 20/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung  Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phóng


Bảng giá đất Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2024

      Bảng giá các loại đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2024 được ban hành tại các phụ lục kèm theo quyết định 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên như sau:

TẢI BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HƯNG YÊN 2020-2024


Bảng số 01

GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

(Kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Số TT Tên đơn vị hành chính Giá đất
(1.000 đồng/m²)
I Thành phố Hưng Yên  
1 Các xã, phường: Hiến Nam, An Tảo, Lam Sơn, Hồng Châu, Minh Khai, Bảo Khê, Trung Nghĩa, Liên Phương, Hồng Nam, Quảng Châu và Phương Chiểu, Lê Lợi, Quang Trung 100
2 Các xã còn lại 90
II Huyện Văn Giang
1 Các xã: Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao và thị trấn Văn Giang, Nghĩa Trụ và Long Hưng 125
2 Các xã: Vĩnh Khúc, Tân Tiến, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở 115
III Huyện Văn Lâm
1 Thị trấn Như Quỳnh và các xã: Tân Quang, Đình Dù, Lạc Đạo 125
2 Các xã: Lạc Hồng, Trưng Trắc 100
3 Các xã: Minh Hải, Chỉ Đạo, Đại Đồng 90
4 Các xã: Việt Hưng, Lương Tài 80
IV Thị xã Mỹ Hào
1 Các phường: Nhân Hòa, Bần Yên Nhân 100
2 Các phường: Bạch Sam, Minh Đức, Phùng Chí Kiên, Phan Đình Phùng, Dị Sử 90
3 Các xã còn lại 80
V Huyện Khoái Châu
1 Các xã: Bình Minh, Đông Tảo 90
2 Các xã: Tân Dân, An Vĩ , Đồng Tiến, Hồng Tiến, Việt Hoà, Dân Tiến và thị trấn Khoái Châu 85
3 Các xã còn lại 80
VI Huyện Yên Mỹ
1 Các xã: Yên Phú, Hoàn Long, Yên Hòa 90
2 Các xã còn lại 85
VII Huyện Ân Thi
Các xã, thị trấn 80
VIII Huyện Tiên Lữ
1 Các xã: Nhật Tân, Dị Chế, An Viên, Thủ Sỹ, Ngô Quyền, Hưng Đạo, Hải Triều, Thiện Phiến và thị trấn Vương 80
2 Các xã còn lại 75
IX Huyện Kim Động
Các xã, thị trấn 80
X Huyện Phù Cừ
1 Các xã: Quang Hưng, Đoàn Đào và thị trấn Trần Cao 80
2 Các xã còn lại 75

….


      Trên đây là Bảng giá đất Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2024. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

        Trân trọng./.


 

4 / 5 ( 2 bình chọn )

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI