BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2024
Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm 1 lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.
Bảng giá đất tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 – 2024 được UBND tỉnh Hà Nam ký ban hành kèm theo quyết định 48/2019/QĐ-UBND.
Các nghĩa vụ tài chính căn cứ vào Bảng giá đất: Tính tiền sử dụng đất; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước; Tính giá trị quyền sử dụng đất cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.

      Khi tìm hiểu các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính cần nộp cho cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, người sử dụng đất cần xem xét Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành theo chu kỳ 5 năm. Bảng giá đất của các tỉnh được xây dựng dựa trên các phương pháp xác định giá đất và khung giá đất do Chính Phủ ban hành. Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi sẽ trình bày Bảng giá đất tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 – 2024 theo quyết định 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;
 • Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất;
 • Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất.

Các nghĩa vụ tài chính căn cứ vào Bảng giá đất

      Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

      Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013, Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Tính thuế sử dụng đất;
 • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Bảng giá đất tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2024

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Hà Nam

      Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Hà Nam đã ký ban hành quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Nội dung quyết định cụ thể như sau:

TẢI QUYẾT ĐỊNH 48/2019 / QĐ-UBND TỈNH HÀ NAM [/ su_button ]


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 48/2019/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN NĂM 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông báo số 17/TB-TTHĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhất trí thông qua Bảng giá đất tạm thời giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 02/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014; số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định và bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014; số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định và bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: TC, TP, XD, TN&MT;
– Cục KTVP- Bộ Tư pháp;
– Website Chính Phủ;
– TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– TTLT-CB, TTTH;
– Lưu VT, KT
QĐ08

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông


Bảng giá đất Hà Nam giai đoạn 2020 – 2024

      Bảng giá các loại đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 – 2024 được ban hành tại các phụ lục kèm theo quyết định 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam như sau:

TẢI BẢNG GIÁ THÀNH TỈNH HÀ NAM 2020-2024 [/ su_button]


Bảng giá đất số 1

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THUỘC NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2 019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

 1. Khu vực các huyện:

Đơn vị tính: đồng/m2

Stt Loại đất Đồng bằng Đồi núi
1 Đất trồng cây hàng năm; Đất nuôi trồng thủy sản 60.000 35.000
2 Đất trồng cây lâu năm 72.000 45.000
3 Đất rừng sản xuất 25.000
 1. Đất nông nghiệp khu vực đồi núi

2.1. Huyện Kim Bảng: Các xã có đồi núi thì phạm vi, ranh giới khu vực được xác định như sau:

Stt Tên xã Phạm vi, ranh giới khu vực
1 Xã Thanh Sơn Từ chân núi vào trong rừng
(gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
2 Xã Thi Sơn Từ chân núi vào trong rừng
(gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
3 Xã Liên Sơn Từ chân núi vào trong rừng
(gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
4 Xã Khả Phong Từ chân núi vào trong rừng
(gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
5 Thị trấn Ba Sao Từ chân núi vào trong rừng
(gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
6 Xã Tượng Lĩnh Từ chân núi vào trong rừng
(gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
7 Xã Tân Sơn Từ chân núi vào trong rừng
(gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)

2.2. Huyện Thanh Liêm: Các xã có đồi núi thì phạm vi, ranh giới khu vực được xác định như sau:

Stt Tên xã Phạm vi, ranh giới khu vực
1 Thị trấn Kiện Khê Từ chân dãy núi đá vào trong rừng
2 Xã Thanh Thủy Từ chân dãy núi đá vào trong rừng
3 Xã Thanh Tân Từ chân dãy núi đá vào trong rừng
4 Xã Thanh Nghị Từ thôn Thanh Bồng, Thanh Sơn trở vào trong rừng
5 Xã Thanh Hải Từ thôn Hải Phú, La Phù trở vào trong rừng
6 Xã Thanh Lưu Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi
7 Xã Liêm Sơn Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi
8 Xã Thanh Tâm Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi
9 Xã Thanh Bình Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi
10 Xã Thanh Hương Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi
11 Xã Liêm Cần Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi
 1. Khu vực thành phố Phủ Lý

Đơn vị tính: đồng/m2

STT Loại đất Giá đất
1 Đất trồng cây hàng năm; Đất nuôi trồng thủy sản 65.000
2 Đất trồng cây lâu năm 80.000

….


      Trên đây là Bảng giá đất ở Hà Nam giai đoạn 2020 – 2024. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

        Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI