Luật bình đẳng giới

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

      Trong xã hội hiện nay còn tồn tại rất nhiều yếu tố gây ảnh hưởng tới bất bình đẳng giới như định kiến giới, phân công lao động theo giới, nhu cầu giới,… Khi có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò điều kiện, cơ hội …

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay Xem »

Biện pháp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy định pháp luật.

       Bình đẳng giới luôn là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện trong những năm qua. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng VBQPPL được xem là biện pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, …

Biện pháp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Xem »

Thi hành biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

thực tiễn thi hành biện pháp bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế

      Bình đẳng giới là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của xã hội, là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. Xuất phát điểm của khái niệm bình đẳng giới chính là kết quả của cả một quá trình lịch sử …

Thi hành biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI