Luật An sinh xã hội

MỨC HƯỞNG BHXH ĐƯỢC TÍNH TRÊN CƠ SỞ MỨC ĐÓNG, THỜI GIAN ĐÓNG BHXH VÀ CÓ CHIA SẺ GIỮA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BHXH

      Câu 1: Phân tích nguyên tắc: Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.       Câu 2: Chị N (sinh năm 1973) có chồng là thương binh. Chị N là giáo viên của trường …

MỨC HƯỞNG BHXH ĐƯỢC TÍNH TRÊN CƠ SỞ MỨC ĐÓNG, THỜI GIAN ĐÓNG BHXH VÀ CÓ CHIA SẺ GIỮA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BHXH Xem »

CHẾ ĐỘ AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG LÊN ĐẾN 61%

      Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, an sinh xã hội trở nên rất quan trọng. Đây là hệ thống chính sách, sự bảo vệ của xã hội đối với tất cả các thành viên trong xã hội khi họ gặp khó khăn hoặc bị giảm, mất thu nhập, …

CHẾ ĐỘ AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG LÊN ĐẾN 61% Xem »

PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

      Câu 1: Phân tích nội dung chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng       Câu 2: Anh B là công chức sở T tỉnh H từ năm 2000. Vợ anh là chị N làm việc tại công ty X từ 5/2005       Ngày 10/5/2017, trên đường đi …

PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI