Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng pháo

Dự thảo nghị định quy định về quản lý sử dụng pháo

      Trong quá trình soạn thảo để ban hành ra một văn bản quy phạm pháp luật sẽ có những trường hợp mắc lỗi trong văn bản, những lỗi đó dù nhỏ nhưng cũng có thể gây ra hậu quả khó lường trong thực tiễn áp dụng. Do đó, để hạn chế đến …

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng pháo Xem »