Đường lối cách mạng với Đảng Cộng Sản Việt Nam

Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng

Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

      Hồ Chí Minh  vừa là nhà đạo đức học, vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất của dân tộc. Đạo đức là vấn đề được quan tâm hàng đầu và xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh. Người không chỉ để lại những …

Phân tích những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng Xem »

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945 – 1954

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược giai đoạn 1945-1954

      Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Đảng đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Tuy nhiên với âm mưu thâm độc – thực dân pháp với dã tâm xâm lược nước ta, khó khăn trong nước chưa …

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945 – 1954 Xem »

Những khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mô hình nhà nước pháp quyền

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng là một nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển Kinh …

Những khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Xem »

Quá trình xây dựng, ra đời và giá trị của Hiến pháp đầu tiên

Quá Trình xây dựng và ra đời và giá trị của hiến pháp đầu tiên

      “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ.” Hiểu …

Quá trình xây dựng, ra đời và giá trị của Hiến pháp đầu tiên Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI